Вісник Харківської державної академії культури

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.


УДК [008+316.77+378](062.552)

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN ISSN 2410-5333 (Print)

Засновано в 1999 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій.

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, РІНЦ, Index Copernicus, BASE.

Періодичність: 2 рази на рік.

Головний редактор

Шейко В. М. , д-р іст. наук, проф., дійсний член Національної академії мистецтв України, ректор, Харківська державна академія культури.

Заступник головного редактора

Кушнаренко Н. М. , д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи, Харківська державна академія культури.

Відповідальний секретар

Булах Т. Д. , д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури.

Редакційна колегія

Асєєв Г. Г. , д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А. , д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х. , д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М. , д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г. , д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І. , д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б. , д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я. , д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П. , д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С. , д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г. , д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В. , д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І. , д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М. , д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру «Наука» Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М. , д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури.


№ 54 (2019)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Дискурсивні напрями досліджень соціальних комунікацій: у пошуках інтегральної основи для моделювання комунікативного процесу PDF
О. А. Telep
Правова база діяльності клубних закладів України PDF
N. I. Kuchyna
Соціально-комунікаційна діяльність еліт: еволюція наукових поглядів у контексті розгляду тріади «влада (technai)» — «обчислення (logismos)» — «міра (metron)» PDF
H. A. Verbytska

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Бібліотерапевтичний інструментарій сучасної публічної бібліотеки PDF
N. A. Korzhyk
Інтернаціоналізація публічних бібліотек (на прикладі Данії) PDF
Hans Elbeshausen
Інформаційно-аналітичний сервіс як вектор розвитку сучасних бібліотек PDF
А. M. Kobelev
Критерії відбору документів для оцифрування історико-культурної спадщини України PDF
M. O. Shevchenko
Курс «Електронні архіви»: практика викладання PDF
V. O. Yaruta
Бренд бібліотеки в системі територіального брендингу PDF
K. O. Temchur

Журналістика та засоби масової інформації

Чинник об’єктивності журналістcької інформації в процесі політичних виборів в умовах демократії PDF
I. P. Kovalenko
Конфліктний дискурс українських медіа під час агресії Росії в Азовському морі PDF
K. O. Temchur

Прикладні соціокомунікаційні технології

Соціальна реклама як сфера інтересів українських науковців PDF
V. O. Osaula
Брендинг України як туристичного напряму PDF
S. S. Rostovtsev
Інтелігенція і влада в часи Української Революції 1917–1921 рр.: історіографія за окремими сферами культури PDF
V. M. Sheyko
Кафедра туристичного бізнесу Харківської державної академії культури за перші п’ять років існування (2013–2018) PDF
S. I. Lyman, M. V. Fomin
Музеалізація як процес перетворення речі на музейний предмет PDF
A. O. Soshnikov
Інноваційні методи в діяльності Рубіжанського музею (Луганщина) PDF
T. I. Yampol

Рецензії

Взаємозв’язок бібліографії та мистецтва PDF
Ye. M. Todorova