Про журнал

Галузь та проблематика

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Процес рецензування

Мета рецензування — підвищення якості наукових статей, які публікуються у збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів, і здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Усі рецензенти повинні дотримувати вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (COPE) і бути об’єктивними та неупередженими.

У рецензії висвітлюються такі питання:

 1. Відповідність змісту статті тематиці збірника;
 2. Відповідність назви статті її змісту;
 3. Актуальність теми статті;
 4. Повнота й об’єктивність відображення в статті існуючого стану питань, що розглядаються автором;
 5. Наявність бібліографічних посилань на значущі публікації в характерних джерелах інформації, передусім за останні роки;
 6. Новизна/оригінальність поданих наукових результатів;
 7. Наукова та/або практична значущість;
 8. Обґрунтованість викладених наукових результатів;
 9. Коректність використаної методології, методів, прийомів дослідження;
 10. Ілюстративний матеріал достатньо відображає викладені наукові результати.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до вимог до статей, які пройшли первинний контроль у редакції. Випускаючий редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті). Закодована стаття надсилається електронною поштою члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті та/або зовнішньому рецензентові. До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні вчені, котрі мають наукові праці з проблематики, яка подається в статті. Від імені редакції такому вченому надсилається лист із проханням виконати рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Рецензент, котрий отримав закодовану статтю, заповнює типову форму і обирає один з варіантів рекомендації:

 1. Стаття рекомендується до друку в представленому вигляді;
 2. Стаття може бути рекомендована до друку після усунення зауважень;
 3. Потрібні значна переробка статті та повторне рецензування;
 4. Стаття не рекомендується до друку.

У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Термін підготовки рекомендацій — протягом двох тижнів із моменту отримання статті. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові. Остаточне рішення з урахуванням отриманих рецензій приймається на засіданні редакційної колегії в складі: головний редактор (заступник головного редактора), відповідальний секретар, випускаючий редактор.

Рішення редакції надсилається авторові, авторці (-ам). Статті, які потребують доопрацювання, надсилаються авторові, авторці (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації стосовно доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією наукового збірника.

У разі значної переробки доопрацьований варіант статті надсилається на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 3-х років від дня виходу номера збірника, у якому розміщена рецензована стаття.

Після підтвердження відповідності статті загальним вимогам, за наявності повного пакета документів, а також позитивної рецензії авторові повідомляють реквізити для сплати за друк.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТА:

 1. Рецензенти надають письмову рецензію на рукопис, наприкінці якої на основі аналізу готовності матеріалу надається висновок про можливість публікування статті.
 2. Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування — в рецензії мають бути вказані причини такого рішення.
 3. Рецензент повинен розглянути надіслану статтю в термін, погоджений із відповідальним секретарем, і надіслати до редакції (електронною поштою) мотивовану відмову від рецензування або рецензію.
 4. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензенти визначають відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надають рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.
 5. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та вважаються тими відомостями, що не підлягають розголошенню.
 6. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування.
 7. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення цієї вимоги можливе лише в разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРА:

 1. Авторові рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.
 2. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції збірника. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження до редакційної колегії.
 3. Статті, надіслані авторам для доопрацювання, мають бути повернені до редакції не пізніше ніж за 2 тижні після отримання. Якщо стаття повертається в пізніший термін, відповідно, змінюється і дата її надходження до друку.
 4. Відповідальний секретар повідомляє автору про терміни друку статті протягом не більше одного місяця з дня отримання позитивного висновку щодо опублікування статті.

Періодичність публікації

Збірник публікується двічі на рік: в червні та грудні.

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць "Вісник Харківської державної академії культури" підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу ВОАІ (Budapest Open Access Initiative) до опублікованого вмісту, дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що будь-яка публікація у збірнику має відкритий доступ до неї. Усі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друкування. Політика наукового збірника така, що відсутні національні, расові, релігійні, політичні або інші види обмежень для опублікування статей.

Редакційна етика

Редколегія збірника, приймаючи рішення щодо публікації, базується на сучасних юридичних вимогах стосовно авторського права, викладених в українському законодавстві, та етичних принципах, яких дотримують провідні представники видавництв наукової періодики. Нижчевикладених принципів мають дотримувати всі учасники видавничого процесу: автори, рецензенти та редактори. Подання статей авторами для публікації означає їх автоматичне погодження й ознайомленість із викладеними стандартами. Стосовно питань, пропозицій або скарг необхідно звертатися до редколегії.

Основні принципи: дотримання редколегією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України, під час опублікування статті; виконання процедури незалежного рецензування й дотримання редакційної етики.

 1. До публікації в науковому збірнику приймаються профільні статті проблемного, узагальнюючого, методологічного спрямувань, які містять нові наукові результати й раніше ніде не друкувалися. Праці мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети.
 2. Автор, котрий надсилає статтю до фахового збірника наукових статей «Вісник ХДАК» або «Культура України», таким чином погоджується на її публікацію в збірнику, розміщення у відкритому доступі на офіційних веб-сайтах видання та наукометричних баз.
 3. Рішення про публікацію приймає редколегія видання, яка може рекомендувати авторові доопрацювати статтю або відхилити матеріали, що не відповідають стандартам збірника, вимогам МОН України чи оформлені неналежним чином.
 4. Редколегія залишає за собою право:
  • на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати й авторську стилістику;
  • змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. У разі відмови в публікації праці рукописи статей авторам не повертаються.
 5. Усі рукописи редагуються відповідно до сучасних вимог до наукових видань та їх оформлення.
 6. Розміщені в збірнику авторські матеріали відображають особисту точку зору дослідників, яка може не збігатися з позицією редколегії.

Правила цитування:

 • усі цитати мають завершуватися посиланнями на джерела;
 • посилання на підручники є небажаними;
 • посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної необхідності;
 • вторинне цитування не дозволяється;
 • якщо в огляді літератури або далі за текстом наявне посилання на прізвище вченого – його публікація має бути зазначена в загальному списку посилань після статті;
 • Інтернет-посилання в тексті повинні супроводжуватися повними правильними URL-адресами.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на законодавчі та нормативні акти, цитування та власні назви несуть автори публікації.

Етичні аспекти:

 1. Автори статей повною мірою відповідальні за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитувань, посилань і перекладу.
 2. Текст статті має бути оригінальною розробкою автора або авторського колективу, яка не була опублікована раніше в жодному іншому виданні в нинішній або подібній до неї формі.
 3. Стаття має бути подана до друку лише в одне видавництво, щоб уникнути можливих конфліктів інтересів.
 4. Якщо співавторів кілька, вкажіть усіх, хто зробив вагомий внесок. Неприпустимо включати співавторів, які не брали участі в дослідженні.
 5. Праця не має містити матеріалів, які порушують авторські права інших дослідників (текст і графічні матеріали).
 6. Автори мають дотримувати принципів академічної доброчесності й несуть відповідальність за плагіат, зокрема за некоректне перефразування фрагментів праць без посилання на відповідне джерело.
 7. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, її автор може подати до редколегії інший матеріал.
 8. У разі повторного виявлення запозичень редколегія залишає за собою право не брати в майбутньому матеріали цього автора.
 9. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці текст до публікації не приймається.
 10. У разі виявлення істотних помилок або неточностей у статті на етапі її розгляду або після публікації автор повинен негайно повідомити про це редакцію журналу.

Оплата публікацій

Статті публікуються на платній основі.