Вісник Харківської державної академії культури

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.


ISSN 2522-1132 (Online), ISSN ISSN 2410-5333 (Print)

Засновано в 1999 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій.

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, Index Copernicus, DOAJ, BASE.

Періодичність: 2 рази на рік.

Редакційна колегія

Головний редактор

Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури.

Заступник головного редактора

Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури.

Відповідальний секретар

Мар’їна О. Ю., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури.

Редакційна колегія

Бездрабко В. В., д-р іст. наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв;
Білущак Т. М., канд. іст. наук, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»;
Войцеховська М., д-р габілітований, Гданський університет (Польща);
Гранчак Т. Ю., д-р наук із соціальних комунікацій, ст. наук. співробітник, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Коробійчук І., д-р техн. наук, професор, Варшавський політехнічний університет, Польща;
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи, Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (Німеччина);
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Пелещишин А. М., д-р техн. наук, проф., зав. кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»;
Столяров Ю. М., д-р пед. наук, проф., голов. наук. співробітник Наук. центру досліджень книжкової культури Російської акад. наук, Росія.


№ 58 (2020)

Зміст

Проблеми теорії інформації та наукової комунікації

«Дивні» закони третього світу — світу документів PDF
Y. N. Stolyarov
Бібліометрія як засіб оптимізації бібліотечної діяльності: історія та сучасний стан PDF
O. M. Kobieliev
Використання цифрових інструментів підтримки наукової комунікації: структурна модель організації послуг у бібліотеках ЗВО PDF
M. A. Nazarovets

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства

Художня література Франції ХІХ століття на українському телеекрані PDF
I. V. Zborovets
Сучасні інструменти ефективної репрезентації архівних ресурсів України PDF
N. A. Korzhyk
Колажі та левкаси Юлії Майстренко-Вакуленко PDF
O. V. Lamonova

Документознавство, архівознавство

Л. Б. Хавкіна — класик вітчизняного бібліотечного фондознавства (до 150-річчя з дня народження) PDF
N. M. Kushnarenko, A. А. Solianyk, S. V. Syshchenko
Електронні архіви: проблеми та технології PDF
V. O. Yaruta, G. G. Aseyev