МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник
Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць


За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" та в пошуковій системі Google Scholar.

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу. Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників сфер інформаційної та соціально-комунікаційної діяльності.

Галузь науки: соціальні комунікації

Періодичність: 2 рази на рік