Вісник Харківської державної академії культури

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)


Головний редактор

Шейко В. М. , д-р іст. наук, проф., дійсний член Національної академії мистецтв України, ректор, Харківська державна академія культури.

Заступник головного редактора

Кушнаренко Н. М. , д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи, Харківська державна академія культури.

Відповідальний секретар

Булах Т. Д. , канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури.

Редакційна колегія

Асєєв Г. Г. , д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А. , д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х. , д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М. , д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г. , д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І. , д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б. , д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я. , д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П. , д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С. , д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г. , д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В. , д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І. , д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М. , д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру «Наука» Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М. , д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури.


№ 52 (2018)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917–1921 рр. PDF
V. M. Sheyko
Науково-дослідна робота Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття PDF
L. M. Voronova, N. S. Martemyanova
Міноритарні мови в цифровій комунікації PDF
S. V. Chastnyk

Наукова комунікація

Принципи і пріоритети наукової діяльності ВНЗ культурологічно-мистецького профілю PDF
V. M. Sheyko, M. M. Kanistratenko, N. M. Kushnarenko

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах PDF
H. V. Shemaieva
Напрями застосування концепту «комунікація» в бібліотекознавчих дослідженнях PDF
H. Ye. Shypota
Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності PDF
H. A. Yermolayeva
Інформаційно-аналітичний компонент підготовки фахівців зі спеціальності «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» PDF
O. M. Kobieliev
Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз PDF
L. V. Glazunova, O. V. Lesuk
Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві PDF
Yu. O. Shevtsova

Документознавство та інформаційна діяльність

Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті «розумних міст» PDF
N. E. Kunanets, H. I. Lypak, V. V. Pasichnyk
Аналіз якості інформаційно-технологічного забезпечення обробки документів у хмарному сервісі Microsoft Onedrive PDF
S. V. Titov, O. V. Titova

Журналістика та засоби масової інформації

Комунікаційна функція журналістики PDF
O. I. Romanyuk, I. P. Kovalenko
Форми функціонування медійного суб’єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) PDF
M. E. Zvegintsova
Вивчення зв’язків із громадськістю як виду діяльності та функції управління: методологічний аспект PDF
M. O. Zatserkivna
Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева) PDF
O. M. Yevtushenko, D. О. Zhydkova
Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення PDF
T. S. Hirina

Прикладні соціокомунікаційні технології

Уявлення про «творчість» у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн PDF
M. S. Myronov
Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан PDF
V. G. Pimenov
Інновація як складова соціокультурної діяльності PDF
Z. M. Ostropolska
Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену PDF
V. V. Perekheida

Рецензії

Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів PDF
N. O. Maksymovska
Дослідження туризму як соціокультурного феномену PDF
A. A. Kikot