Вісник Харківської державної академії культури

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.


ISSN 2522-1132 (Online), ISSN ISSN 2410-5333 (Print)

Засновано в 1999 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій.

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, BASE.

Періодичність: 2 рази на рік.

Редакційна колегія

Головний редактор

Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури.

Заступник головного редактора

Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури.

Відповідальний секретар

Мар’їна О. Ю., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури.

Редакційна колегія

Бездрабко В. В., д-р іст. наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв;
Білущак Т. М., канд. іст. наук, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»;
Войцеховська М., д-р габілітований, Гданський університет (Польща);
Гранчак Т. Ю., д-р наук із соціальних комунікацій, ст. наук. співробітник, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Коробійчук І., д-р техн. наук, професор, Варшавський політехнічний університет, Польща;
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи, Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (Німеччина);
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Пелещишин А. М., д-р техн. наук, проф., зав. кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»;
Столяров Ю. М., д-р пед. наук, проф., голов. наук. співробітник Наук. центру досліджень книжкової культури Російської акад. наук, Росія.


№ 57 (2020)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Проблеми молодіжного дозвілля в Україні та шляхи їх вирішення PDF
N. I. Kuchyna, E. V. Manelyuk
Фактори диверсифікації взаємин інтелігенції та влади України в першій половині 20-Х років ХХ століття PDF
V. M. Sheyko

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Наративна репрезентація медичних студентських видань PDF
T. O. Skorokhod

Журналістика та засоби масової інформації

Соціокультурні особливості текстів про моду в українських ЗМІ PDF
N. V. Dragan-Ivanets, V. V. Churevich
Політична журналістика як напрям інформаційної діяльності PDF
O. I. Romanyuk, I. P. Kovalenko

Прикладні соціокомунікаційні технології

Імідж особистості в дискурсі соціальної адаптації в цифровій та постцифровій фазах розвитку інформаційного суспільства PDF
I. A. Hardabkhadze

Рецензії

Нові грані творчості Миколи Олександровича Рубакіна PDF
N. M. Kushnarenko, A. А. Solianyk