Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Загальні положення

  Редакційні колегії наукових фахових видань Харківської державної академії культури (далі – академія) у своїй роботі керуються нормами законодавства України у сфері освіти, науки та інтелектуальної власності, а також вимогами міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection та ін.

  До публікації в науковому збірнику приймаються профільні статті проблемного, узагальнюючого, методологічного спрямувань, які містять нові наукові результати й раніше ніде не друкувалися. Праці мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети.

  Статті приймаються українською або англійською мовами.

  Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

   

  • перевірка дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008:2015 «Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ 7152:2010-11-26 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»; ДСТУ 6096:2009 «СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування») і прийнятим для оформлення пристаттєвого списку посилань міжнародним стилем APA (American Psychological Association Style);
  • здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
  • перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).
 • Відповідальність авторів

  Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і надає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (зокрема прізвище й ініціали автора, місце роботи, електронну адресу для кореспонденції, ORCID) у друкованій та електронній версіях збірника, що передбачає дотримання політики відкритого доступу, згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, можливість вільно читати, завантажувати, копіювати й поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства.

  Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів. 
  Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

  Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду. У разі відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються. 
  Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за зазначеними параметрами та не відповідають вимогам ДАК; здійснювати редагування рукопису статті без узгодження з авторами; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Порядку оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів.

 • Подання статті до редколегії

  Автори подають статті електронною поштою на e-mail редакції: rvv2000k@ukr.net. Статті та супровідні документи автори, котрі мешкають у Харкові, можуть особисто принести в редакційно-видавничий відділ ХДАК за адресою: м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, ХДАК, редакційно-видавничий відділ, кімн. 38а.


  В листі з електронним варіантом статей та супровідних документів автор зазначає ТЕМУ: стаття в «Вісник ХДАК».

  Файли називати тільки за таким зразком: Прізвище_Заява, Прізвище_Стаття_укр, Прізвище_Рецензія, Прізвище_Рисунок1 тощо.

  Усі документи, що містять підписи та печатки, мають бути відсканованими.

 • Пакет документів, який автори мають подати до редакції збірника

  1. Заяву на розміщення наукової статті в збірнику (див. зразок заяви).
  2. Відомості про автора(-ів) українською та англійською мовами.
  3. Англомовна анотація включається в статтю і подається окремим документом, який слід завірити підписом перекладача та печаткою за місцем його роботи.

  У листі необхідно вказати, надіслана робота є автентичною чи частиною автореферату, дисертації, монографії тощо.

  Редактор збірника впродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторам про позитивне або негативне рішення щодо прийняття статті для публікації в збірнику.

 • Вимоги щодо обсягу наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій

  Статті за рубриками збірника – до 12 ст. (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком посилань); наукове повідомлення – до 4 ст.; відгук або рецензія – до 3 ст. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

  На першій сторінці статті зазначають:

  • індекс УДК (по лівому краю);
  • ініціали та прізвище автора в називному відмінку (з нового рядка по правому краю);
  • науковий ступінь, учене звання, посаду, повну назву організації, де працює автор, місто;
  • адресу e-mail (обов’язково);
  • номер ORCID (обов’язково);
  • назву статті, анотацію, ключові слова українською мовою;
  • відомості про автора, назву статті, анотацію й ключові слова англійською мовою.

  Вимоги до анотації: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); єдність термінології в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті.
  Текст анотації українською мовою має бути 800–900 знаків (відповідно до вимог реферативної бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Україніка наукова»).
  Анотація англійською мовою обсягом 1800–2300 знаків надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, містить такі елементи: актуальність теми, мета, методологія, результати, новизна, практичне значення, висновки.
  У статтях, написаних англійською мовою, на початку розміщується англомовна анотація, далі – українська.
  Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 слів.

 • Основний текст статті


  Основний текст статті, відповідно до постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинен мати такі необхідні елементи:

   

  • актуальність теми дослідження;
  • постановка проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • мета статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки.

   

  Заголовки підрозділів статті виділяють жирним шрифтом. Після назви підрозділу статті ставиться крапка і продовжується текст статті.

  Постановка проблеми, її актуальність і зв’язок із важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5–10 рядків).

  Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань; частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (ця частина статті становить близько 1/3 сторінки).

  Мета статті (формулювання цілей статті) – опис головної ідеї публікації, чим відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; вказаний розділ дуже важливий: з нього читач визначає корисність для себе запропонованої статті; мета статті відповідає постановці загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті – 5–10 рядків).

  Виклад основного матеріалу дослідження – головна частина статті, де висвітлюються основні положення дослідження, програма й методика експерименту, отримані результати та їх обґрунтування, виявлені закономірності, аналіз результатів, особистий внесок автора.

  Висновки – основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й практики, перспективи подальших досліджень.

 • Прикінцевий список посилань


  Прикінцевий список посилань необхідно оформити відповідно до міжнародного стандарту APA Style. Список посилань має містити тільки назви праць, на які посилається автор (не менше 5 джерел), і не може складатися тільки з посилань на веб-сайти! Назви праць у прикінцевому списку впорядковуються за абеткою, не нумеруються.
  Цитування в тексті також слід оформити за міжнародним стандартом APA Style. Якщо в огляді літератури або далі в тексті наявне посилання на прізвище вченого – його публікація має бути в загальному списку посилань після статті. Слід уникати посилань на газети, виробничі журнали, навчальні посібники та власні публікації авторів. Посилання на неопубліковані праці не дозволяються. За правильність наведених у списку посилань даних відповідальні автори.
  Список посилань в англомовній статті подається мовою оригіналу (тобто укр., англ. тощо).

  Блок References наводиться після списку посилань з метою активного введення публікацій до обігу наукової інформації та їх коректного індексування наукометричними системами, тому список посилань перекладається англійською мовою.

  Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americfn Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ.

  Також рекомендуємо(!):

  Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах: Стиль Американської психологічної асоціації (APA style) (НТУ «Київський політехнічний інститут»)

  APA Citation Style от колледжа Cornell.

  American Psychological Association (APA) 6th edition style examples от Monash University, Melbourne, Victoria, Australia. (http://www.lib.monash.edu.au/)

  Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.
  Також існують інструменти для оформлення списків джерел, зокрема АРА Style в Microsoft Word 2007 та пізніших версіях.

  Важливо! В елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

 • Технічні вимоги до рукопису статті

  Текст статті виконується у форматах Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf).
  Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова; поля – по 2 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Текст має бути вирівняний за шириною аркуша.


  Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Їх необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов’язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч. Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер.
  Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах ТІF, JРG з роздільною здатністю не менше 300 dрі.

  Автори рукописів повинні дотримувати міжнародних номенклатур.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.