Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.48.104568

Анотація

Розглядаються напрями й особливості організаційно-функціональної трансформації системи соціальних комунікацій як фактора розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Зазначається, що зовнішнє середовище стає дедалі мінливішим: збільшується обсяг інформації, що потребує оцінки й переробки. Під впливом цих процесів своєрідним каталізатором прогресу нинішнього українського суспільства, всіх його підсистем стають активізація впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій і збільшення когнітивної складової в структурі всіх сфер діяльності, зокрема бібліотечно-інформаційної.

Біографія автора

O. M. Kobieliev, Харківська державна академія культури

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент

Посилання

Ворошилов О. Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек (з досвіду СІАЗ НБУВ) / О. Ворошилов // Наук. пр. Нац. біб-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 26 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Асоц. б-к України. — Київ, 2010. — С. 222–229.

Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий. — Київ : НБУВ, 2005. — 300 с.

Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) [Электронный ресурс] / Р. И. Капелюшников ; отв. ред. В. Н. Кузнецов. — М., 1990. — Режим доступа: http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel. — Загл. с экрана.

Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні / О. М. Кобєлєв ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2012. — 245 с.

Кулицький С. П. Основи органiзацiї iнформацiйної дiяльностi у сферi управлiння / С. П. Кулицький ; Мiжрегiон. акад. упр. персоналом. — Київ : МАУП, 2002. — 222 с.

Кушерець В. І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій / В. І. Кушерець. — Київ : Знання України, 2004. — 248 с.

Пальчук В. Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки / В. Пальчук // Наук. пр. Нац. біб-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 25 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Асоц. б-к України. — Київ, 2009. — С. 116–124.

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль. — М., 1996. — С. 494–526.

Покровська Г. Форми і методи введення в суспільний обіг наукових знань інформаційно-аналітичними структурами бібліотек / Г. Покровська // Наук. пр. Нац. біб-ки України імені В. І. Вернадського. Вип. 25 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Асоц. б-к України. — Київ, 2009. — С. 137–145.

Рунов А. В. Особенности коммуникативной среды в моделях информационного общества / А. В. Рунов. — М. : РГИУ, 2003. — 112 с.

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Республика, 2001. — 719 с.

Toffler A. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21 st Century / A. Toffler. — L. : Bantam Books, 1990. — 551 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства