Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 52.
Серія: Соціальні комунікації

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2522-1132 (Online)
ISSN 2410-5333 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 3 від 27.10.2017 р.)

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" та в пошуковій системі Google Scholar

Редакційна колегія:
Шейко В. М., д-р іст. наук, проф., академік Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)
Серія "Соціальні комунікації"
Асєєв Г. Г., д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М., д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру "Наука" Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян
І. К. Без’язична

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Теорія та історія соціальних комунікацій

В. М. Шейко (V. M. Sheyko)
Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917–1921 рр.
(Transformation of Interrelations of the Old Intelligentsia and the Authorities in the Period of the Ukrainian Revolution in 1917–1921)


Л. М. Воронова (L. M. Voronova)
Н. С. Мартем’янова (N. S. Martemyanova)
Науково-дослідна робота Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття
(The Scientific-Research Activities of the Kharkiv Historical Museum in the First Postwar Decade)


S. V. Chastnyk (С. В. Частник)
Minority Languages in Digital Communication
(Міноритарні мови в цифровій комунікації)


Розділ 2. Наукова комунікація

В. М. Шейко (V. M. Sheyko)
М. М. Каністратенко (M. M. Kanistratenko)
Н. М. Кушнаренко (N. M. Kushnarenko)
Принципи і пріоритети наукової діяльності ВНЗ культурологічно-мистецького профілю
(The Principles and Areas of Focus of the Research at the Institutions of Higher Education in the Field of Culturology and Art)


Розділ 3. Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства

Г. В. Шемаєва (H. V. Shemaieva)
Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах
(The Place of Cultural Diplomacy in International Relations)


Г. Є. Шипота (H. Ye. Shypota)
Напрями застосування концепту «комунікація» в бібліотекознавчих дослідженнях
(The Application of the Concept “Communication” in the Sphere of Library Science)


Г. А. Єрмолаєва (H. A. Yermolayeva)
Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності
(Head of the Library: New Vectors of Activity)


О. М. Кобєлєв (O. M. Kobieliev)
Інформаційно-аналітичний компонент підготовки фахівців зі спеціальності «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
(Information and Analytical Component of Training Specialists in the Field of Study “International Relations, Public Communications and Regional Studies”)


Л. В. Глазунова (L. V. Hlazunova)
О. В. Лесюк (O. V. Lesuk)
Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз
(Electronic and Non-Electronic Biographical Resources of Ukrainian Bibliography Sciences (2012–2016): Typological Analysis)


Ю. О. Шевцова (Yu. O. Shevtsova)
Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві
(The Bibliometric Analysis of Library and Information Science Journals in the International Library Science)


Розділ 4. Документознавство та інформаційна діяльність

Н. Е. Кунанець (N. E. Kunanets)
Г. І. Липак (H. I. Lypak)
В. В. Пасічник (V. V. Pasichnyk)
Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті «розумних міст»
(Consolidated Information Resource of Social Memory Institutions of «Smart Cities»)


С. В. Тітов (S. V. Titov)
О. В. Тітова (O. V. Titova)
Аналіз якості інформаційно-технологічного забезпечення обробки документів у хмарному сервісі Microsoft Onedrive
(The Analysis of the Quality of Information And technological Support of Document Processing in the Cloud Service Microsoft Onedrive)


Розділ 5. Журналістика та засоби масової інформації

O. I. Romanyuk (О. І. Романюк)
I. P. Kovalenko (І. П. Коваленко)
The Communication Function of Journalism
(Комунікаційна функція журналістики)


М. Е. Звєгинцова (M. E. Zvegintsova)
Форми функціонування медійного суб’єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова)
(Forms of Functioning of a Media Figure (The Case of O. Drozdov’s Journalistic and Literary Activity))


М. О. Зацерківна (M. O. Zatserkivna)
Вивчення зв’язків із громадськістю як виду діяльності та функції управління: методологічний аспект
(Studying Public Relations as a Branch of Activities and Management Functions: Methodological Aspect)


О. М. Євтушенко (O. M. Yevtushenko)
Д. C. Жидкова (D. О. Zhydkova)
Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева)
(Using the Kitsch Techniques in the Design of Advertising (The Case of Dmytro Rastvortsev’s Works))


Т. С. Гиріна (T. S. Hirina)
Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення
(The Interface of Globalization of Convergent Ukrainian-language broadcasting)


Розділ 6. Прикладні соціокомунікаційні технології

М. С. Миронов (M. S. Myronov)
Уявлення про «творчість» у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн
(The Definition of «Creative Work»: Medievalism and Postmodernity)


В. Г. Піменов (V. G. Pimenov)
Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан
(The Development of Ecotourism in Ukraine: Basic Concepts, Problems and Current Status)


З. М. Остропольська (Z. M. Ostropolska)
Інновація як складова соціокультурної діяльності
(Innovation as a Component of Socio-Cultural Activities)


В. В. Перехейда (V. V. Perekheida)
Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену
(Theoretical Principles of the Research into Tourism as a Social and Communication Phenomenon)


Розділ 7. Рецензії

Н. О. Максимовська (N. O. Maksymovska)
Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів
(Social-Pedagogical Reflections of International Students Socialization)


А. А. Кікоть (A. A. Kikot)
Дослідження туризму як соціокультурного феномену
(Reserch Into Tourism as a Socio-Cultural Phenomenon)


Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування