Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 51. Серія: Соціальні комунікації

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2522-1132 (Online)
ISSN 2410-5333 (Print)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 2 від 29.09.2017 р.)

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" та в пошуковій системі Google Scholar

Редакційна колегія:
Шейко В. М., д-р іст. наук, проф., академік Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)
Серія "Соціальні комунікації"
Асєєв Г. Г., д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М., д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру "Наука" Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Теорія та історія соціальних комунікацій

В. М. Шейко (V. M. Sheyko)
Учительство й українська революція (1917–1921 рр.)
(The Teachers and the Ukrainian Revolution (1917–1921))


М. Б. Кушнарьова (M. B. Kushnarova)
Від користі до задоволення: мотиваційний спектр читачів раннього італійського Ренесансу
(From Usefulness to Pleasure: Motivation Spectrum of Readers of Early Italian Renaissance)


М. В. Дяченко (M. V. Diachenko)
Етичний раціоналізм Епіктета
(Epictetus’s Moral Rationalism)


О. В. Щербань (O. V. Shcherban)
Глиняний посуд у народній культурі харчування українців Центральної та Східної України ХІХ–ХХ ст. як об’єкт музеологічних студій: соціально-комунікативний аспект
(Clayware in the Folk Culture of Nutrition of the Ukrainians of Central and Eastern Ukraine in the Nineteenth and Twentieth Centuries as an Object of Museological Studies: The Social and Communication Aspect)


Розділ 2. Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства

Г. В. Шемаєва (H. V. Shemaieva)
Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід
(The Search for the Strategies of the Development of Libraries: A Co-Evolutionary Approach)


Ян Чен (Yang Cheng)
Критерії економічної ефективності функціонування мережі бібліотек КНР
(Criteria of Economic Efficiency of Functioning of a Network of Libraries of the People’s Republic of China)


В. І. Дніпренко (V. I. Dniprenko)
Електронне видання як об’єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку
(Electronic Edition as an Object of Standardization: Background and Future Development)


Розділ 3. Документознавство та інформаційна діяльність

О. О. Вдовіна (O. O. Vdovina)
Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства в контексті Концепції розвитку електронного уряду в Україні
(The Strategic Tasks of the Implementation of Electronic Judicial Proceedings in the Context of the Concept of E-Governance Development of Ukraine)


Н. С. Кравець (N. S. Kravets)
Метод відбору ігрових механік для використання в навчальних гейміфікованих системах
(The Method of Selection of Game Mechanics for use in Gamified Training Systems)


К. Ю. Редька (К. Yu. Redka)
Система електронно-документальної комунікації та інтернет
(The System of Electronic Document Communication and the Internet)


Ю. Д. Мусієнко (Yu. D. Musienko)
Релігійні православні журнали як складові документаційного забезпечення діяльності релігійних організацій
(Religious Orthodox Journals as a Component of Documentation Support of the Activities of Religious Organizations)


Розділ 4. Журналістика та засоби масової інформації

О. О. Косачова (O. O. Kosachova)
Бібліотечна журналістика північного регіону США: актуальні події та методика їх висвітлення
(Library Journalism of the Northern Region Usa: Actual Events And Methods of Their Elucidation)


Н. С. Подоляка (N. S. Podolyaka)
Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух"
(The Culture of Business Communication of An Author And An Editor In the 1920s: the Case of the Activities Of the Kharkiv Cooperative Publishing House "Rukh")


Розділ 5. Прикладні соціокомунікаційні технології

О. С. Гумен (O. S. Humen)
Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку
(Sectoral Information Resources of Hotel and Restaurant Business: Modernization and the Prospects of Development)


S. S. Rostovtsev (С. С. Ростовцев)
Digital Marketing Tools For Restaurant Business
(Інструменти інтернет-маркетингу в діяльності ресторанів)


Розділ 6. Рецензії

Н. М. Кушнаренко (N. M. Kushnarenko)
Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору