Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 50. Серія: Соціальні комунікації

УДК [008+316.77+378](062.552)
ISSN 2410-5333

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 2 від 24.02.2017 р.)

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar

Редакційна колегія:
Шейко В. М., д-р іст. наук, проф., чл.-кор. Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)
Серія "Соціальні комунікації"
Асєєв Г. Г., д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П., д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М., д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру "Наука" Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я., д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Теорія та історія соціальних комунікацій

В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
Харківська державна академія культури: етапи трансформації (The Kharkiv State Academy of Culture: the Stages of Transformation)

Г. В. Шемаєва
Етапи розвитку наукових комунікацій (Development Stages of Scholarly Communication)

О. Є. Бухтатий
Джерельний огляд розуміння й тлумачення комунікаційно-публічної функції держави в науковому дискурсі (The Communication and Public Functions of the State in the Scientific Discourse)

О. В. Курбан
Основи сучасної національної інформаційної безпеки України (Foundations of Modern National Information Security of Ukraine)

М. В. Дяченко
Сенека про роль філософії в самовихованні особистості (Seneca's Ideas About the Role of Philosophy in Self-Education of Personality)

Розділ 2. Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства

Б. Лоренц
Наукова та бібліотечна класифікація: дві гілки одного розвитку (Science and Library Classification: Two Branches of One Development)

О. М. Кобєлєв
Методологія сучасного бібліотекознавства: стан та напрями розвитку (Methodology of Modern Library Science: State and Trends of Development)

К. С. Бережна
Динаміка техніко-технологічних трансформацій публічних бібліотек України (Dynamics of Technical and Technological Transformations of Public Libraries in Ukraine)

Г. М. Швецова-Водка
Науково-допоміжна бібліографія в діяльності універсальних бібліотек усеукраїнського рівня національної системи нті україни (Scientific and Supporting References in the Activities of Universal Libraries of All-Ukrainian Level of the National System of Scientific and Technical Information of Ukraine)

Є. М. Тодорова
Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографа (Influence of Socio-Cultural Changes of Modern Information Society on Transforming the Profession of a Bibliographer)

Л. Ф. Трачук
Бібліотечні веб-сайти в глобальному інформаційному просторі: клієнтоорієнтований підхід (Library Websites in the Global Information Space: Customer-Oriented Approach)

Ю. О. Шевцова
Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів як важливого каналу професійної комунікації (Analysis of Foreign Library Journals as the Leading Channel of Professional Communication)

Т. В. Сидоренко
Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. (Innovative Approaches for the Implementation of Social And Cultural Projects in the Activities of Public Libraries of The South of Ukraine In The 21st Century)

І. М. Діденко
Науково-дослідницька діяльність викладача університету: бібліотекознавчий аспект (Research and Evaluation of a University Lecturer: Library Science Aspect)

Розділ 3. Документознавство та інформаційна діяльність

К. Ю. Редька
Трансформаційні зміни інтернет-технологій та їх вплив на документну комунікацію (Transformational Changes in Internet-Technologies and their Impact on Document Communication)

К. С. Корнійчук
Електронний документообіг в інфраструктурі управління промисловим підприємством (Electronic Document Management System in the Infrastructure of Management of Industrial Enterprise)

Н. С. Кравець
Етапи створення гейміфікованої системи для використання в навчальному процесі внз (Stages of Creating a Gamified System for use in the Educational Process of the University)

О. М. Забеліна
SMM-стратегія як інноваційна технологія в соціокультурному просторі (SMM-Strategy as an Innovation Technology in Socio-Cultural Environment)

Л. Я. Філіпова, О. В. Олійник
Тенденції розвитку дистанційного навчання в освітній системі США: педагогічний аспект (Trends of Distance Learning Progression in the Educational System in the United States: Pedagogical Aspect)

О. М. Тур
Особливості оформлення списку використаних джерел у IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style (Special Aspects of References in IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Style)

Розділ 4. Журналістика та засоби масової інформації

М. А. Хлібко
Функціональний комплекс цифрової медіакультури (A Functional Complex of Digital Media Culture)

О. І. Романюк, І. П. Коваленко
Засоби масової інформації та політичні режими (проблема детермінації засобів масової інформації політичним режимом) (The Mass-Media and Political Regimes (The Problem of Mass-Media Determination by Political Regimes))

О. О. Косачова
Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України (Cognitive Segment of Library Journalism on Web-Sites of Ukrainian Libraries)

Ю. О. Сазонова
Зародження та формування Київської спортивної преси (кінець XIX — 1917 р.)(The Origin and Formation of the Kyiv Sports Press (late 19th century — 1917))

Г. Я. Холод
Особливості ідеологізації контексту «Кіно-газети» (1930) (Ideologization Features of the Context «Cinema-Newspaper» (1930))

Розділ 5. Прикладні соціокомунікаційні технології

З. М. Остропольська
Техногенна людина: антропологічні виміри (Technogenic Man: Anthropological Dimensions)

О. О. Сібірякова
Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в економічній і соціальній теоріях (The Concept of the Multiplier and Multiplicative Relationship in the Economic and Social Theories)

Т. Д. Булах
Специфіка рекламної комунікації у видавничій сфері (Specific Features of Advertising Communication in the Publishing Industry)

В. Г. Піменов
Інформаційні ресурси туристичного бізнесу: проблеми розвитку та способи оптимізації (Information Resources of Tourism: Problems and Ways of Optimization)