Редакційна політика

Галузь та проблематика

Соціальні комунікації

 

Політика розділів

Теорія та історія соціальних комунікацій

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукова комунікація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Документознавство та інформаційна діяльність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Журналістика та засоби масової інформації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Прикладні соціокомунікаційні технології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ювілеї

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. До пакета документів, що подається автором разом зі статтею, згідно з наказом МОН України № 1111 від 17.10.2012 п.2.11 та 3.1, входить наукова рецензія. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, котрі не мають наукового ступеня) обов’язково супроводжуються рецензіями із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписаними доктором або кандидатом наук (фахівцем за профілем). Статті кандидатів наук, докторів наук – доктором наук. Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою в кадровому підрозділі установи. Рецензентом не може бути колега, котрий працює з науковцем на тій самій кафедрі. Рецензент відповідальний за об’єктивну оцінку якості рецензованої праці. Статті та рецензії зберігаються в редколегії 2 роки.

В поданій рецензії на рукопис містяться:

 1. ПІБ автора, науковий ступінь, учене звання, посада автора статті;
 2. стисле висвітлення проблеми;
 3. актуальність теми;
 4. критичний аналіз та оцінка змісту: викладені в статті найважливіші наукові положення й результати; нові наукові положення, отримані під час проведення власного дослідження; обґрунтування наукових положень і результатів; наукова та практична значущість головних наукових висновків і результатів;
 5. зауваження до викладу й оформлення матеріалу статті;
 6. пропозиції та поради з доопрацювання тексту;
 7. висновок про можливість публікації статті;
 8. науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, ПІБ рецензента, його робочий/домашній або мобільний телефон, електронна адреса, підпис, печатка.

2. Редколегія наукового збірника також здійснює обов’язкове рецензування поданих статей. Метою рецензування є поліпшення якості наукових статей, які публікуються в збірнику після оцінки матеріалів висококваліфікованими фахівцями – членами редакційної колегії та зовнішніми незалежними експертами відповідного профілю. Здійснюється «сліпе» рецензування – автор і рецензент не знайомі один з одним. Списки зовнішніх рецензентів зберігаються в редколегії, забезпечується анонімність особи рецензента. В рецензії незалежного фахівця містяться всі пункти спису крім 1 та 8.

3. Редколегія інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою висновок. За наявності в членів редколегії або незалежних експертів запитань до автора щодо певних положень стаття повертається йому на доопрацювання або виправлення. Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

4. Після підтвердження відповідності статті загальним вимогам, за наявності повного пакета документів, а також позитивних рецензій авторові повідомляють реквізити для сплати за друк.

 

Періодичність публікації

Збірник публікується двічі на рік: в квітні та жовтні.

 

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць "Вісник Харківської державної академії культури" підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу ВОАІ (Budapest Open Access Initiative) до опублікованого вмісту, дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що будь-яка публікація у збірнику має відкритий доступ до неї. Усі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друкування. Політика наукового збірника така, що відсутні національні, расові, релігійні, політичні або інші види обмежень для опублікування статей.

 

Редакційна етика

Редколегія збірника, приймаючи рішення щодо публікації, базується на сучасних юридичних вимогах стосовно авторського права, викладених в українському законодавстві, та етичних принципах, яких дотримують провідні представники видавництв наукової періодики. Нижчевикладених принципів мають дотримувати всі учасники видавничого процесу: автори, рецензенти та редактори. Подання статей авторами для публікації означає їх автоматичне погодження й ознайомленість із викладеними стандартами. Стосовно питань, пропозицій або скарг необхідно звертатися до редколегії.

Основні принципи: дотримання редколегією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України, під час опублікування статті; виконання процедури незалежного рецензування й дотримання редакційної етики.

 

 1. До публікації в науковому збірнику приймаються профільні статті проблемного, узагальнюючого, методологічного спрямувань, які містять нові наукові результати й раніше ніде не друкувалися. Праці мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети.
 2. Автор, котрий надсилає статтю до фахового збірника наукових статей «Вісник ХДАК» або «Культура України», таким чином погоджується на її публікацію в збірнику, розміщення у відкритому доступі на офіційних веб-сайтах видання та наукометричних баз.
 3. Рішення про публікацію приймає редколегія видання, яка може рекомендувати авторові доопрацювати статтю або відхилити матеріали, що не відповідають стандартам збірника, вимогам МОН України чи оформлені неналежним чином.
 4. Редколегія залишає за собою право:
  • на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати й авторську стилістику;
  • змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. У разі відмови в публікації праці рукописи статей авторам не повертаються.
 5. Усі рукописи редагуються відповідно до сучасних вимог до наукових видань та їх оформлення.
 6. Розміщені в збірнику авторські матеріали відображають особисту точку зору дослідників, яка може не збігатися з позицією редколегії.

 

Правила цитування:

 • усі цитати мають завершуватися посиланнями на джерела;
 • посилання на підручники є небажаними;
 • посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної необхідності;
 • вторинне цитування не дозволяється;
 • якщо в огляді літератури або далі за текстом наявне посилання на прізвище вченого – його публікація має бути зазначена в загальному списку посилань після статті;

 

Етичні аспекти:

 1. Автори статей повною мірою відповідальні за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитувань, посилань і перекладу.
 2. Текст статті має бути оригінальною розробкою автора або авторського колективу, яка не була опублікована раніше в жодному іншому виданні в нинішній або подібній до неї формі.
 3. Стаття має бути подана до друку лише в одне видавництво, щоб уникнути можливих конфліктів інтересів.
 4. Праця не має містити матеріалів, які порушують авторські права інших дослідників (текст і графічні матеріали).
 5. Автори мають дотримувати принципів академічної доброчесності й несуть відповідальність за плагіат, зокрема за некоректне перефразування фрагментів праць без посилання на відповідне джерело.
 6. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, її автор може подати до редколегії інший матеріал.
 7. У разі повторного виявлення запозичень редколегія залишає за собою право не брати в майбутньому матеріали цього автора.
 8. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці текст до публікації не приймається.

 

Оплата публікацій

Статті публікуються на платній основі. Вартість опублікування статті до 12 сторінок становить (актуально на квітень 2019 р.): – для студентів, аспірантів і працівників ХДАК – 300 грн; – для представників інших внз – 500 грн.